Forside  |  Om projektet Søgning
Platform
VIDENsDELING
og
VALIDERING

.
 

Valideringsprotokol

NPU19655   P-Basisk phosphatase,kat.k.
P-Alkalisk fosfatase, P-Basisk fosfatase

Klinisk Biokemi, Sygehus Syd

Niveau 2

Dokumentnummer VP_037_2007

 

Udarbejdet af Palle Pedersen

Klinisk ansvarlig : Pal Szecsi

Ansvar for AMV og APV Sikkerhedsrepræsentant for FBE-Klinisk Biokemi

Godkendt af Betina Klint Nielsen

 

 

 

Dato      

Formål  At formulere krav til validering af analysen på Cobas 6000

Konklusion Analysevalideringen kan igangsættes.

Distributionsliste Original indscannes og opbevares på G drevet, som beskrevet i vejledningen. Den originale papirudgave opbevares i Nykøbing.

 

Tillæg til protokol

 

Tillægsnummer

Kapitel og afsnit

Forfatter dato/initialer

 

Godkendt
dato/initialer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1         Formål

At formulere krav til validering af analysen på Cobas 6000

2         Metodebeskrivelse

Samlet beskrivelse af alle væsentlige parametre i metoder herunder analyseprincip, apparatur, kalibratorer samt referenceinterval. 

2.1 Identifikation
IUPAC-nr.    - NPU19655 P-Basisk phosphatase,kat.k.

Kortnavn       - P-Alkalisk fosfatase, P-Basisk fosfatase

Enhed           - U/l

2.2 Metrologisk sporbarhed
Analysen er standardiseret efter anbefalingerne fra International Federation of Clinical Chemistry (IFCC). Metoden bestemmer alkaliske fosfataser ved brug af en optimeret substratkoncentration og 2-amino-2-methyl-1-propanol som buffer plus kationerne magnesium og zink (Tietz NW et al. J Clin Chem Clin Biochem 1983;21:731-748).

2.3 Analyseprincip
Kolorimetrisk analyse

2.4 Apparatur og udstyr
Tidligere udstyr:                 Dimensionâ RxL (Dade Behring).
Nyt udstyr:                         Cobas 6000e (Roche)

Serienumre:

Enhed :                                                    

Core

c501

e601

Næstved Sygehus:                     

AF0634-27

AA0632-16

AD1863-30

AF0635-01

AA0632-20

AD1863-34

Nykøbing Sygehus:

AF0630-28

AA0628-13  

AD1860-07

AF0630-29

AA0628-14

AD1860-08

2.5 Kalibratorer
Calibrator f.a.s. (12 x 3 ml)                      Kat.nr. 10759350

2.6 Reagenser

 • PreciNorm U                                                             Kat.nr. 12149435 eller 10171743
 • PreciPath U                                                               Kat.nr. 12149443 eller 10171778
 • NaCl Diluent 9% (50 ml)                                           Kat.nr. 04489357
 • ALP2S eller L                                                           Kat.nr. 03333752 hhv. 03333701
   
  • R1 2-amino-2-methyl-1-propanol: 1,724 mol/l, pH 10,44 (30°C); magnesiumacetat: 3,83 mmol/l; zinksulfat: 0,766 mmol/l; N-(2-hydroxyethyl)-ethylendiamintrieddikesyre: 3,83 mmol/l
  • R2 p-nitrofenylfosfat: 132,8 mmol/l, pH 8,44 (30°C), konserveringsmidler

2.7 Prøvemateriale
Serum opsamlet ved hjælp af standard prøvetagningsrør eller rør indeholdende separationsgel, samt Li-heparinplasma.

Eksterne kontroller :
HK02 Human Longterm EQA serum

2.8 Referenceinterval/terapeutisk område

Referenceintervaller (jvf. referenceintervaller for region sjælland d.  - 25/10 - 2007)


Køn

Fra alder

Til alder

Nedre grænse

Øvre grænse

Enhed

 

0D

8D

65

270

U/l

 

8D

1år

55

425

U/l

 

1år

10 år

130

385

U/l

 

10 år

12 år

115

515

U/l

K

12 år

14 år

90

385

U/l

M

12 år

14 år

180

455

U/l

K

14 år

16 år

60

210

U/l

M

14 år

16 år

115

485

U/l

K

16 år

18 år

45

115

U/l

M

16 år

18år

60

235

U/l

 

18år

-

35

105

U/l

2.9 Måleområde
I Serum/Plasma                                        5-1200 U/l

Udvidet måleområde (beregnet)               5-6000 U/l

3         Valideringsparametre

Egne undersøgelser i forbindelse med valideringen udføres under følgende betingelser:

 • Prøver til metodesammenligning er indsamlet i perioden september 2006- maj 2007.
 • Der anvendes serum/gelglas materiale.
 • Serum afpippeteres, analyseres på nuværende udstyr, nedfryses samme dag og opbevares ved -20°C indtil analyse på Cobas.
 • Efter optøning analyseres prøvene indenfor 7 timer på nuværende udstyr og Cobas.
 • Prøverne kasseres efter analyse.
 • Under valideringen anvendes samme reagens/kalibrator lot nummer, afvigelse herfra noteres.
 • Kontroller anvendt til valideringen:
  Interne kontrolprøver: PreciNorm U (Kat.nr. 12149435 eller 10171743), PreciPath U (Kat.nr. 12149443 eller 10171778) fra Roche. Acceptgrænserne er angiver af Roche.

3.1 KorrekthedRef.: Applikationsrapport fra Roche for Alkaline Phosphatase acc. to IFCC, Gen 2

Egne undersøgelser:
Der skal udføres egen fastlæggelse af kontrollernes niveau som beskrevet i instruktion for validering. Derfor stikprøve analyseres PreciNorm U og PreciPath U kontrollerne i mindst 10 tilfælde .
Acceptabel total fejl:
                12,0 %                       Labquality kvalitetsspecifikationer, gælder for prøver i referenceområdet
Bias:                                              
6,4 %                       Jvf. Westgard

3.2 Metodesammenligning

Egne undersøgelser
Som stikprøve sammenlignes ca. 40 patientprøver: Så vidt muligt 10 under referenceniveau. 20 i referenceniveau og 10 over referenceniveau. Der udføres regressionstest.

Krav til stikprøven: Hældning af linien skal ligge i niveauet 0,90 - 1,10, interceptet skal være 0 ± 3,5 og korrelationen skal være r2 ³ 0,95.
(Acceptgrænsen for interceptet er fastsat til 10 % af den nedre grænse af referenceintervallet).

3.3 Præcision
Roche har opgivet følgende precision (CV%) for både kontroller og humant serum. Forkortelser: PreciNorm U (PNU) og PreciPath U (PPU).


Ref.: Applikationsrapport fra Roche for Alkaline Phosphatase acc. to IFCC, Gen 2

 Intermediær CV for analysen:      4,0 %                       Labquality kvalitetsspecifikationer, gælder for prøver i referenceområdet

Egne undersøgelser:
Der udføres intermediær præcision på ca. 20 kontroller; fordelt over 10 dage. Den intermediære præcision bør estimeres ved repræsentative koncentrationer inden for måleintervallet. Koncentrationer i nærheden af kliniske beslutningsgrænser er specielt vigtig

3.4 Måleområde
I Serum/Plasma                                        5-1200 U/l

Udvidet måleområde (beregnet)               5-6000 U/l

Dette skønnes tilstrækkeligt ud fra et klinisk synspunkt. I perioden 01/01-2006 - 30/06-2006 var den højeste måling er 3490 U/l og den lavest målte værdi 11 U/l (n = 60.377). I alt ligger 110 analyser over 1200 U/l (0,18 %).

3.4.1 Detektionsgrænse
Detektionsgrænse                                     5 U/l

Den nedre detektionsgrænse repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nul. Den beregnes som den værdi, der ligger tre standardafvigelser over den laveste standard (standard 1 + 3 SD, intra-seriel præcision, n = 21).
Dette accepteres uden yderligere tiltag.
Ref.: Pakkeinsert fra Roche for ALP2 - Alkaline phosphatase acc. to IFCC Gen.2

3.4.2 Kvantificeringsgrænse (Funktionelle grænse)
Kvantificeringsgrænse ikke oplyst. Hvis det ønskes skal data vedrørende dokumentation af analysens funktionelle sensivitet fremskaffes fra Roche.

3.5 Linearitet

 

Ref.: Applikationsrapport fra Roche for Alkaline Phosphatase acc. to IFCC, Gen 2 

Dette accepteres uden yderligere tiltag.

 

 

                                                                

4         Specificitet og interferens (selektivitet)

Når analysen udføres på serum og plasma, er der følgende interferencer:


Ref.: Applikationsrapport fra Roche for Alkaline Phosphatase acc. to IFCC, Gen 2

Der er udført in vitro tests på 17 almindeligt anvendte lægemidler.

Dette accepteres uden yderligere tiltag.

5         Afsmitning

Roche oplyser at prøveafsmitning er ikke forekommende, idet der anvendes engangs spidser og kuvetter.
Der foretages intet for at eftervise dette.  

6         Præanalytiske forhold

I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater.

7         Robusthed

Analyseprøvernes holdbarhed er:
Holdbarhed:                       7 dage ved 15-25°C
                                          7 dage ved 2-8°C
                                          2 måneder ved ¸(15-25)°C

Roche opgiver fin "on board calibration stability, stability within rack-pack, lot stability" over 8 uger.

Robustheden på Cobas6000 valideres samtidig med metodesammenligning.

8         Arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø (APB)

APV for apparatet udarbejdes af Sikkerhedsrepræsentant

9         Andet

Valideringen, som den er beskrevet i denne protokol fortages på primær apparatet. Tilsvarende apparatur valideres ved parallelanalysering over 3 serier med ca. 10 prøver i relevante niveauer (som punkt 3). Afvigelsen mellem resultaterne bør være < 10% i gennemsnit. Er afvigelsen større vurderes situationen individuelt.

10   Økonomi

Er vurderet i forbindelse med anskaffelse af Cobas 6000.

11    Konklusion

Analysevalideringen kan igangsættes.

12   Litteratur
 • Westgard:Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, Derived from Biologic Variation (internet link).
 • Quality specifications by Labquality for the most common clinical chemistry tests
 • Referenceintervaller for region sjælland d.  - 25/10 - 2007
   
13   Bilag