Forside  |  Om projektet Søgning
Platform
VIDENsDELING
og
VALIDERING

.

Klinisk Biokemisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen
3006-VAL-1 Cobas e411_PROBNP.doc

Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VALIDERINGSRAPPORT

Cobas e411 – PROBNP

 

Godkendt til ikrafttrædelse

Dato: 2010-09-23

Underskrift:

Se forside
 

1. indledning

I denne rapport redegøres for validering af NT-proBNP II analysen på Cobas e411. Kardiologisk afdeling på BBH ønskede analysen opsat i overensstemmelse med guidelines fra det Europæiske Kardiologiske Selskab (ESC), [EXT-0182 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008, European Heart Journal 2008;29:2388-2442], da analysen hos patienter med hjertesvigt potentielt kan medføre kortere indlæggelsestid, optimeret udnyttelse af de ekkokardiografiske ressourcer og et mere hensigtsmæssigt patientforløb af høj faglig kvalitet.

2. analysedata

 

2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed

NPU26811 P-Pro-brain natriuretisk peptid(1-76); stofk. = ? pmol/L

I dette og andre dokumenter anvendes navnet PROBNP (Labka II analysekode)

 

2.2 Engelsk navn

NPU26811 P-Pro-brain natriuretic peptide(1-76); subst.c. = ? pmol/L

 

2.3 Indikation

Diagnostik og prognose ved hjerteinsufficiens

 

2.4 Apparatur

Cobas e411, Roche Diagnostics A/S

 

2.5 Analyseprincip / -metode

Elektrokemiluminescens princip (sandwich princip).

CE-mærket ifølge IVD-direktiv.

 

Se producentens metodeblad [EXT-0176, Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk]

 

2.6 Kvalitetssikringskontroller – leverandør og data

Interne:

PreciControl Cardiac II 1 og 2.

For disse kontroller anvendes betegnelserne PC CARD 1 og PC CARD 2.

PC CARD 2 anvendes som daglig kontrol.

PC CARD 1 anvendes som kalibreringskontrol og ved problemudredning.

 

Se producentens indlægsseddel [EXT-0178 Cobas PreciControl Cardiac II, 2009-01, V 4 English]

 

DEKS HK06 Special.

For denne kontrol anvendes betegnelsen HK06 S.

HK06 S anvendes som daglig kontrol.

 

Eksterne:

3344 FIN – Labquality - Myocardieinfaktmarkør, Brain natriuretisk peptid (NT-ProBNP).

2 prøver 4 gange om året.

 

 

3. Kravspecifikationer

På baggrund af den kliniske anvendelse af analysen på patientpopulationen er nedenstående krav udarbejdet ud fra en konkret lægefaglig vurdering.

 

Metodevurdering
Vi har sammenlignet Cobas e411 (Roche) med Elecsys 2010 (Roche) på Klinisk Biokemisk Afdeling, Frederiksberg Hospital. Dette apparat benytter samme analysemetode som Cobas e411, og analysen er akkrediteret. Metodesammenligningen er foretaget som beskrevet i {PRO-2004 Validering af analysemetoder}.

 

Korrekthed
På baggrund af den højeste beslutningsgrænse (kvinder) på 87,1 pmol/L og den kliniske anvendelse af analysen på patientpopulationen er nedenstående krav udarbejdet ud fra en konkret lægefaglig vurdering.

 

Analysemetodens korrekthed vurderes ved sammenligning med et akkrediteret laboratorium, der anvender samme analysemetode.

Max. absolut bias krav er sat til 10 pmol/L.

Max. absolut 95% grænse krav sat til 40 pmol/L.

 

Ved en lineær regressionsanalyse mellem de to laboratorier skal 95 % konfidensintervallet for regressionsligningens hældningskoefficient indeholde tallet 1,0. Tilsvarende skal 95 % konfidensintervallet for regressionsligningens skæring med Y-aksen indeholde tallet 0,0.

Krav til begge laboratoriers præstationsprøvninger er DEKS’ krav = +/- 15 %.

 

Præcisionsprofil
For de intermediære præcisioner er der opstillet krav på maximum 8 % til variationskoefficienterne i to niveauer. For den intraserielle præcision er kravet sat til at være to tredjedele (2/3) af kravet til de intermediære præcisioner, svarende til 5 %.

 

4. Resultater fra metodeetableringen

4.1 Linearitet

Producenten angiver at lineariteten går fra 0,6 pmol/L til 4130 pmol/L.

 

Se producentens metodeblad [EXT-0176, Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk] samt dokumentation [EXT-0209 Cobas – PROBNP 2bn2060a_Linearity]

 

4.2 Måleinterval (nedre målegrænse og øvre målegrænse)

Øverste kalibrator (PRO BNP II Cal2) har værdien ca. 320 pmol/L.

For at validere den del af måleintervallet, som ligger over den øverste kalibrator er nedenstående forsøg udført.

Til forsøget er anvendt en patientprøve med høj koncentration (ca. 12000 pmol/L) fortyndet med NaCl. Forsøget er udført 2010-06-11.


y = 1,0163x - 49,231
R2 = 0,9991


Forsøget viser lineær sammenhæng i det undersøgte område fra 100 – 3000

Måleintervallet er derfor sat til: 0,6 pmol/L til 3000 pmol/L.

Se P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\3000-VAL-Valideringsrapporter\3006-VAL Cobas e411\PROBNP\ 3006-LIN-1 Cobas e411_PROBNP.
Derudover findes rådata sammen med kurver m.m. i mapperne: Cobas e411 Diverse validering. Placeret i rum 6.K06.

 

4.3 Svarafgivelsesinterval

0,6 pmol/L til 3000 pmol/L

 

4.4 Svarformat

 

Nedre grænse

Øvre grænse

Decimaler

0,6

99,9

1

100

999

0

Værdier > 1000 afgives i hele tiere

0

 

4.5 Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

4.6 Metodesammenligning

Der er analyseret 45 prøver parallelt på henholdsvis Cobas e411 og Elecsys 2010 (FH), i perioden fra 14/8-2009 til 26/9-2009 samt juni 2010.

Bias er beregnet til –7,4 pmol/L. Maksimalt tilladt 10 pmol/L
95% nedre grænse er beregnet til -35,3 pmol/L. Maksimalt tilladt -40 pmol/L
95% øvre er beregnet til 20,5 pmol/L. Maksimalt tilladt 40 pmol/L.
Hældningskoefficienten er beregnet til 0,967, 95% Cl: 0,957 – 0,977
Skæring med y-aksen er beregnet til -3,038, 95% Cl: -6,309 – 0,233

 

Specifikke kommentarer:
Afvigelsen på hældningskoefficienten skønnes ikke at have klinisk betydning, og den kan til dels forklares ved et stort antal data, en lille spredning og et deraf følgende meget snævert konfidensinterval. Endvidere ligger resultaterne omkring den øverste beslutningsgrænse på 87,1 pmol/L tæt på hinanden. Forskellene bliver først betydelige i niveauer langt herover, hvor patienterne under alle omstændigheder er vurderet som havende hjertesvigt.

Kravoverskridelsen har derfor ikke givet anledning til ændring i referenceinterval eller faktorisering.

 

Se P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\3000-VAL-Valideringsrapporter\3006-VAL Cobas e411\PROBNP\ 3006-MES-1 Cobas e411 vs Cobas Elecsys 2010 FH_PROBNP.

Derudover findes rådata sammen med kurver m.m. i mapperne: Cobas e411 patientprøver validering. Placeret i rum 6.K06.

 

4.7 Korrekthed

Analysemetodens korrekthed er vurderet ved sammenligning med et akkrediteret laboratorium (se 4.6), der anvender samme analysemetode. Der er indhentet resultater fra præstationsprøvninger fra dette laboratorium. Resultaterne ses i nedenstående skemaer.

 

Alle resultaterne ses at ligge indenfor DEKS krav til analysen.Ved metodesammenligningen mellem Cobas e411 og Elecsys 2010 (FH) blev der ikke fundet klinisk relevante forskelle. Til yderligere støtte for metodens korrekthed ses nedenfor resultater fra KBA, BBH’s første 4 præstationsprøveninger over en periode på 10 mdr. Data er opgjort fra: Labquality – Natriuretic peptides, B-type, 03/2009-03/2010.

    

Alle resultaterne ses at ligge indenfor DEKS krav til analysen.

 

4.8 Analytisk specificitet

PROBNP analysen viser ingen signifikante krydsreaktioner med følgende substanser testet med NT-proBNP -koncentrationer på ca. 27,14 pmol/L og 271,4 pmol/L: Adrenomedullin (1,0 ng/mL), aldosteron (0,6 ng/mL), angiotensin I (0,6 ng/mL), angiotensin II (0,6 ng/mL), angiotensin III (1,0 ng/mL), ANP28 (3,1µg/mL) Arg-vasopressin (1,0 ng/mL), BNP32 (3,5 µg/mL), CNP22 (2,2 µg/mL), endothelin (20 pg/mL), NT-proANP1-30 (3,5 µg/mL), NT-proANP31-67 (1,0 ng/mL), NT-proANP79-98 (1,0 ng/mL), renin (50 ng/mL) og urodilatin (3,5 µg/mL).

Dette er oplyst fra producentens metodeblad, [EXT-0176 Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk]

 

4.9 Præcisionsprofil (intraseriel- og intermediær præcision)

Intraseriel præcision:
HK06S er analyseret på Cobas e411 20 gange på samme dag (2009-09-25).

 

Kontrol

Niveau pmol/L

Krav til CV%

CV%

Krav opfyldt

HK06S

10,5

5,0

1,8

Ja

 

 

Se P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\3000-VAL-Valideringsrapporter\3006-VAL Cobas e411\PROBNP\ 3006-PRÆ-1 Cobas e411_PROBNP.

Derudover findes rådata sammen med kurver m.m. i mapperne: Cobas e411 patientprøver validering. Placeret i rum 6.K06.

 

Intermediær impræcision:
PC CARD 1, PC CARD 2 og HK06S er analyseret på Cobas e411. Kontrollerne ligger i tre forskellige niveauer.

Alle tre niveauer er analyseret minimum 31 gange i perioden 2009-08-14 til 2009-09-26

 

Kontrol

Niveau pmol/L

Krav til CV%

CV%

Krav opfyldt

HK06S

10,5

8,0

5,7

Ja

PC CARD 1

15,4

8,0

3,5

Ja

PC CARD 2

494

8,0

3,8

Ja

 

 

Se P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\3000-VAL-Valideringsrapporter\3006-VAL Cobas e411\PROBNP\ 3006-PRÆ-1 Cobas e411_PROBNP.

Derudover findes rådata sammen med kurver m.m. i mapperne: Cobas e411 patientprøver validering. Placeret i rum 6.K06.

 

4.10 Metrologisk sporbarhed

NT-proBNP II analysen er standardiseret over for Elecsys proBNP – analysen (1. generation).
Elecsys proBNP – analysen (1. generation) blev oprindeligt standardiseret op imod afvejet syntetisk NT-proBNP (1-76) i en serummatrix.

Se [EXT-0208 Cobas PROBNP – Sporbarhed; Korrespondance med ROCHE]
Se producentens metodeblad [EXT-0176 Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk]
Kalibratorens værdi og den udvidede kombinerede usikkerhed kan ses i producentens CalSet [EXT-0160 Roche Traceability And Uncertainty, Penzberg 17 sept. 2009].

 

4.11Robusthed

I valideringsperioden er der anvendt flere forskellige reagens lotnr. Og erfaring viser at skift i reagenser incl. lotnr., temperatur, operatør ikke påvirker apparatets ydeevne.

 

4.12 Afsmitning

Leverandøren oplyser, at der kan forekomme afsmitning.
Fejlmeddelelsen 46-potential microparticle carryover vises i Labka II, hvis der kan være sket carryover (afsmitning), fra den foregående prøve. Prøven bliver reanalyseret.
Se [EXT-0114 Cobas e411 – Brugermanual]

 

4.13 Evt. apparatsammenligning

Ikke relevant

 

4.14 Præanalytiske forhold

Valideringsrapporten er udarbejdet på baggrund af prøvetagning i Lithiumheparin glas -grøn4S (Greiner - Vacuette 454029).

Vi har anvendt heparin plasma til valideringen, men det er også muligt at anvende Serum, K2–EDTA plasma og K3–EDTA plasma iflg. producentens metodeblad [EXT-0176 Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk]

Holdbarhed: 3 dage ved stuetemperatur, 6 dage ved 2-8
°C, 24 måneder ved – 20 oC og prøven må kun fryses én gang.

Specifikke kommentarer
Hæmolyse, icterus og lipæmi kan i forskellig grad påvirke analysen.
Cobas e411 har ikke mulighed for at analysere en hæmolyse-, icterus- og lipæmi-værdi, så dette vurderes visuelt - se {VEJ-5089 Apparat - Cobas e411}.
Ekstremt høje titre af antistoffer mod streptavidin og ruthenium kan interferere.

 

4.15 Referenceinterval / klinisk beslutningsgrænse

ROCHE’s anbefalede referenceintervaller iflg. metodeblad er anvendt i Labka II, analysekode PROBNP version 2. Se [EXT-0176 Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk] :
Omregningsfaktor: pg/mL*0,118 = pmol/L

Analyse

Referenceinterval i Labka II

Enhed

PROBNP

 

Kvinder

18 – 44 år

< 15,3

pmol/L

 

Kvinder

45 – 54 år

< 29,4

 

Kvinder

55 – 64 år

< 33,9

 

Kvinder

65 – 74 år

< 35,5

 

Kvinder

75 – 125 år

< 87,1

 

Mænd

18 – 44 år

< 10,1

 

Mænd

45 – 54 år

< 14,3

 

Mænd

55 – 64 år

< 24,8

 

Mænd

65 – 74 år

< 44,4

 

Mænd

75 – 125 år

< 57,3


 

4.16 Måleusikkerhedsbudget

Se P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\3000-VAL-Valideringsrapporter\3006-VAL Cobas e411\PROBNP\ 3006-PRÆ-1 Cobas e411_PROBNP.
Derudover findes rådata sammen med kurver m.m. i mapperne: Cobas e411 patientprøver validering. Placeret i rum 6.K06.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

CV%
intermediær

CV%kalibrator

CV%præanalyse

CVc
(CV%)

CV%intermediær

CV%kalibrator

CV%præanalyse

CVc
(CV%)

CV%intermediær

CV%kalibrator

CV%præanalyse

CVc(CV%)

5,7

1,13

4,0

7,0

3,5

1,13

4,0

5,4

3,8

1,13

4,0

5,6Der er ikke foretaget orrektioner, hvorfor dette ikke er med i usikkerhedsbudgettet. Den udvidede usikkerhed CVdelta er beregnet som k*CVc, hvor dækningsfaktoren er sat til 2. Resultatet for CVdelta er ikke vist, men findes i databladet

 

5. konklusion

Sammenfattende er valideringsrapporten 3006-VAL Cobas e411_PROBNP udfærdiget i overensstemmelse med afdelingens procedurer for validering af nye analysemetoder {PRO-2004 Validering af analysemetoder}. Rapporten dokumenter, at analysen opfylder de opstillet krav. I de få tilfælde, hvor der har været uoverensstemmelse mellem krav og ydeevne, er der redegjort herfor i rapporten.

 Valideringsrapporten godkendes:


_________________

Henrik L. Jørgensen
Overlæge, PhD__________________

Pia Ussing
Afdelingsbioanalytiker

 

 

 

6. sikkerhed, miljø og hygiejne

Der henvises til gul mappe mærket {Arbejdspladsbrugsanvisninger, Cobas, Rum nr. 6.015}

Reagensnavn med mere

Anvendelse

APBA

Sys Wash

Fællesreagens

APBA-6068

System-vand

Fællesreagens

 

ISE Cleaning Solution

Fællesreagens

APBA-6067

Clean Cell

Fællesreagens

APBA-6069

ProCell

Fællesreagens

 

ProBNP II

Analysereagens

 

PC CARD 1 + 2

Kontrol fra Roche

 

HK06 S

Kontrol fra DEKS

 

ProBNP II Calset

Analysekalibrator

 

 

 

7. Referencer

7.1 Interne

Arbejdspladsbrugsanvisninger, Cobas, Rum nr. 6.015 9
PRO-2004 Validering af analysemetoder 3;9
VEJ-5089 Apparat - Cobas e411 8

 

7.2 Eksterne

EXT-0182 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008, European Heart Journal 2008;29:2388-2442
EXT-0176 Cobas proBNP II, 2008-09, V 3 Dansk
EXT-0178 Cobas PreciControl Cardiac II, 2009-01, V 4 English
EXT-0160 Roche Traceability And Uncertainty, Penzberg 17 sept. 2009
EXT-0114 Cobas e411 – Brugermanual EXT-0115 Cobas e411 – Hjælpemanual EXT-0208 Cobas PROBNP – Sporbarhed; Korrespondance med ROCHE
EXT-0209 Cobas – PROBNP 2bn2060a_Linearity

 

8. Datablade

DAT-4089 P-proBNP (1-76)